ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave

Artikel  1 - Algemeen

Artikel  2 - Offertes en orderbevestigingen

Artikel  3 – Prijzen

Artikel  4 - Overmacht

Artikel  5 - Betaling

Artikel  6 - Levering en verzending

Artikel  7 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel  8 – Klachten, garantie en geschillen

Artikel  9 – Retour gekomen goederen

Artikel 10 - Aansprakelijkheid voor schade

Artikel 11 - Ontbinding, niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

Artikel 12 - Overige bepalingen

 

Artikel 1 - Algemeen

1.1         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen My Treasure Hunts en haar koper, waaronder alle door gedane online en offline aanbiedingen en met My      Treasure Hunts gesloten en te sluiten overeenkomsten met de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (koper).

1.2         Deze algemene voorwaarden worden tegenover iedere koper gehandhaafd en gelden met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de koper.

 

Artikel 2 - Offertes en orderbevestigingen

2.1         Alle door My Treasure Hunts gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2         De overeenkomst komt tot stand nadat de koper schriftelijk het aanbod van de verkoper heeft aanvaard c.q. bevestigd. Bij een mondeling gedane bestelling komt de overeenkomst tot stand door de schriftelijke aanvaarding van de bestelling door de koper middels een orderbevestiging.

2.3         Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende goederen. Indien het artikel niet voorradig is werken wij met een levertijd van 6 weken.

2.4         My Treasure Hunts werkt met een minimale afname van 3stks per ontwerp.

2.5         Na goedkeuring order kunnen de bestelde artikelen niet geretourneerd of geruild worden.

 

Artikel 3 - Prijzen

3.1         Voor zover niet anders is bepaald, zijn alle prijzen van My Treasure Hunts exclusief BTW en in Euro's.

3.2         Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de overeengekomen prijs exclusief administratiekosten, verzend- en verpakkingskosten.

3.3         De door My Treasure Hunts opgegeven prijzen of kosten zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende prijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringspremies, lonen, vrachten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien één of meer van voornoemde factoren wijziging ondergaan nadat de overeenkomst is gesloten, is My Treasure Hunts gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen of te ontbinden. My Treasure Hunts behoudt zich het recht voor tussentijds te factureren.

3.4         My Treasure Hunts hanteert vaste verkoop prijzen. Hier mag niet van afgeweken worden m.u.v. sale.

 

Artikel 4 - Overmacht

4.1         In geval van overmacht heeft de verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat de verkoper daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

4.2         Onder overmacht wordt te deze verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer van de verkoper kan worden verlangd. 4.3 In elk geval wordt onder overmacht gegrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij de verkoper c.q. bij diens leveranciers en wanprestatie door de leveranciers van verkoper.

 

Artikel 5 - Betaling

5.1         Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2         Een betaling dient door de koper steeds te geschieden zonder het recht enige aftrek of korting toe te passen en zonder haar prestatie op te schorten of van enige prestatie zijdens My Treasure Hunts afhankelijk te (doen) stellen.

5.3         My Treasure Hunts is gerechtigd te verlangen dat door de koper zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de koopprijs. De wijze van zekerheidstelling staat ter keuze van My Treasure Hunts. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van My Treasure Hunts geeft haar het recht de koopprijs onmiddellijk op te eisen, dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en onverminderd haar recht op schadevergoeding.

5.4         Indien de koper op de vervaldag niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle verplichtingen van de koper jegens My Treasure Hunts uit hoofde van alle tussen de koper en My Treasure Hunts gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar en is de koper aansprakelijk voor alle door My Treasure Hunts geleden en te lijden schade.

5.5         Ingeval van te late betaling is My Treasure Hunts gerechtigd een contractuele rente van 1,5% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, in rekening te brengen over het volledig verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als een volle maand wordt gerekend.

5.6         Voorts is de koper, zodra zij in de nakoming van haar verplichting tekortschiet, alle kosten verschuldigd, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, die worden veroorzaakt door het (laten) innen van de vordering op de koper.

             

Artikel 6 - Levering en verzending

6.1         My Treasure Hunts bepaalt de wijze van verzending, verpakking en vervoer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6.2         Het risico voor de zaken gaat over op de koper vanaf het moment dat de zaken in de macht van de koper zijn gebracht.

6.3         Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, heeft My Treasure Hunts de keuze dit deel te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Facturen, betrekking hebbende op gedeeltelijke levering, moeten door de koper worden voldaan binnen de betalingstermijn.

6.4         De opgegeven levertermijn gaat in zodra My Treasure Hunts de door de koper verschuldigde koopprijs en eventuele bijkomende kosten op haar bankrekening heeft ontvangen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.5         Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst genoemde termijn waarbinnen de goederen voor de koper ter beschikking zullen zijn.

6.6         De opgave van de levertijden geschiedt steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.7         Opgegeven levertermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. My Treasure Hunts raakt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim, en de koper kan de overeenkomst daardoor niet geheel of gedeeltelijk ontbinden. De koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. Bij niet-tijdige levering moet My Treasure Hunts derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld, onder verlening van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

6.8         Bij aflevering van de zaken door My Treasure Hunts bij de koper, wordt degene die aanwezig is ten tijde van de levering van de zaken bevoegd geacht tot inontvangstneming.

6.9         Zolang de koper in gebreke blijft een of verscheidende facturen na hun vervaldag te betalen, mogen alle toekomstige leveringen worden opgeschort tot algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van My Treasure Hunts de bestelling(en) te annuleren en een schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel  7 - Eigendomsvoorbehoud

7.1         De door My Treasure Hunts geleverde goederen blijven eigendom van My Treasure Hunts tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper, uit welke hoofde dan ook, jegens My Treasure Hunts verschuldigd is, hieronder tevens begrepen toekomstige vorderingen op de koper uit hoofd van soortgelijke overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten. Gedurende de werking van dit eigendomsvoorbehoud draagt de koper de aansprakelijkheid voor en het risico van de goederen vanaf het moment waarop deze te zijner beschikking zijn gesteld, althans aan hem zijn gezonden. De goederen kunnen niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud door de koper in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt, doch mogen niet in onderpand gegeven worden en evenmin tot zekerheid voor een vordering van een derde. In geval van beslaglegging wijst de koper de beslaglegger op dit eigendomsvoorbehoud.

7.2         In geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling binnen de termijn zoals bedoeld in artikel 7.1, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, overlijden, of liquidatie van zaken van de koper, is de verkoper gerechtigd de zaken terug te vorderen en onder zich te nemen zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. In die gevallen is elke vordering welke de verkoper ten laste van de koper heeft ineens en dadelijk opeisbaar. De koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van verkoper onverwijld aan deze terug te geven: de kosten van teruggave zijn voor rekening van koper. koper is voorts verplicht op eerste verzoek van verkoper deze in de gelegenheid te stellen de zaken bij koper op te halen en daartoe verkoper toegang te verlenen tot de ruimte of het terrein waarin of waarop de zaken zich bevinden.

 

Artikel 8 - Klachten en geschillen

8.1         Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper binnen 5 werkdagen na de aflevering van het verkochte.

8.2         Klachten over de productie van de goederen moeten door koper uiterlijk binnen 10 werkdagen na de datum van de facturering van de betreffende goederen bij verkoper worden ingediend.

8.3         Klachten van consumenten moet koper binnen 5 werkdagen na ontvangst van die klacht schriftelijk (email) bij verkoper indienen. Verkoper neemt een dergelijke consumentenklacht na 3 maanden na datum van facturering aan koper van het product waar de klacht betrekking op heeft niet meer in behandeling.

De verleende garantie vervalt bij:

-          Breuk en/of vervorming (tenzij het een aantoonbare productiefout is).

-          Beschadiging door normale slijtage, onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

-          Verkleuring door het gebruik van water, parfum, zeep, lotion of haarlak.

-          Verkleuring door een hoge zuurgraad van de huid.

-          Beschadiging door het verkeerd gebruik van zilver en/of brass poetsmiddelen.

-          De koper My Treasure Hunts onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht tijdig te verhelpen.

8.4         Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de koper zijn rechten ter zake verliest.

8.5         Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet afwijking van de wettelijke bevoegdheidsregeling niet toestaat.

8.6         Beantwoordt een zaak als bedoeld in artikel 8.1 en 8.2 niet aan de overeenkomst, dan is My Treasure Hunts jegens de koper tot niet meer gehouden dan het terugnemen van de zaak of zaken en - naar keuze van My Treasure Hunts - vervanging daarvan door andere zaken die wel aan de overeenkomst beantwoorden, dan wel creditering van de koopprijs met gelijktijdige ontbinding van de koopovereenkomst.

 

Artikel 9 – Retour gekomen goederen

9.1         Indien de goederen aan de overeenkomst beantwoorden is het niet toegestaan deze retour te zenden. Indien dit toch gebeurt, komen de kosten hiervan voor rekening van de koper.

9.2         In dat geval is de verkoper bevoegd de retour gekomen goederen op te slaan, dan wel op te laten slaan, eventueel bij een derde, voor rekening en risico van de koper.

9.3         Indien de goederen om welke reden dan ook beschadigd raken, komt dit voor rekening en risico van de koper, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de verkoper.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid voor schade

10.1       My Treasure Hunts is niet aansprakelijk voor bij de koper ontstane schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, als gevolg van handelen of nalaten van My Treasure Hunts of van door haar ingeschakelde derden.

10.2       My Treasure Hunts is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) foutieve aanduidingen, al dan niet door derden aangebracht, op etiketten (materialen, bestanddelen, etc.), prijslijsten, folders, brochures etc.

10.3       De aansprakelijkheid van My Treasure Hunts blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

10.4       Indien My Treasure Hunts ter zake enige schade, waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, is de koper gehouden My Treasure Hunts ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te Vergoeden hetgeen zij aan die derde zou moeten voldoen.

10.5       Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de koper met de schade en met My Treasure Hunts als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

 

Artikel 11 - Ontbinding, niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

11.1       In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van My Treasure Hunts in de nakoming van enige verplichting jegens de koper niet aan haar kan worden toegerekend in geval van een van My Treasure Hunts haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

11.2       Onverminderd de aan My Treasure Hunts toekomende rechten heeft My Treasure Hunts het recht, indien zij door omstandigheden buiten haar schuld en risicosfeer wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst gedurende de overmacht-periode naar haar keuze op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is, en zonder dat dit tot enige vermindering van de prijs voor het reeds geleverde zal leiden.

11.3       Indien My Treasure Hunts door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in artikel 9.1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, en deze situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. My Treasure Hunts is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als zij als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

11.4       Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet (waaronder de verplichting tot (tijdige) betaling), alsmede indien sprake is van faillissement, staking van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de koper, dan wel indien de eigendom van het bedrijf van de koper overgaat en/of de feitelijke bedrijfsleiding in andere handen komt, heeft My Treasure Hunts het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten, of geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, onverminderd de aan haar verder toekomende rechten, zonder dat My Treasure Hunts deswege tot enige schadevergoeding gehouden is. In dat geval is elke vordering die My Treasure Hunts ten laste van de koper heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

 

Artikel 12 - Overige bepalingen

12.1       In de gevallen bedoeld in artikel 7.2 is de verkoper tevens gerechtigd om overeenkomsten die nog niet of niet volledig zijn uitgevoerd te ontbinden.

12.2       Indien verkoper reden heeft om aan te nemen dat de betaling van koopprijs onvoldoende is gewaarborgd, heeft de verkoper het recht om voor aflevering van de verkochte zaken zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs. Wordt deze zekerheid niet verschaft dan heeft de verkoper recht de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te verlangen.

12.3       Rechten van de koper uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van My Treasure Hunts. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

12.4       Op alle overeenkomsten tussen My Treasure Hunts en de koper, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.5       Alle geschillen, voortvloeiende uit met My Treasure Hunts gesloten overeenkomsten, zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te 's-Gravenhage.